Granda

183 teksty – auto­rem jest Gran­da.

Pióro

Pióro od mie­cza po­dob­no jest silniejszym
cięższym na pewno
Wal­ka słowem by­wa śmiertelną
Od słowa wo­jując gi­niesz od cykuty
gdy do niepo­wołanych tra­fisz uszu

Prawda
lep­sza od kłam­stwa mi­mo, że boli
tak od dzieciństwa wpa­jają nam bliscy
Ale gdy praw­da by­wa niewygodną
za­pomi­nają o tym pra­wie wszyscy

Ciężko jest więc pióro wziąć w dłonie
bo to gim­nastyką by­wa umysłową
a gdy tym piórem prawdę chcesz tworzyć
to nieraz rok mu­sisz ruszać głową 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 października 2014, 21:48

Najważniejsza na Świecie

Czy łat­wo jest żyć kobiecie
z mężczyz­na dla które­go
nie jest naj­ważniej­sza na świecie?
Czy łat­wo jest rodzi­com wycho­wywać syna,
który sza­nuje bar­dziej od nich coś innego
dla które­go jest coś ważniej­sze­go niż rodzina?
Czy łat­wo jest sios­trze żyć z bratem
które­mu coś po­nad nią
jest całym światem?
Nie od­po­wie na te py­tania
bo od­po­wie­dzi nie zna na nie przecież
ale dla niego to Ojczyzna
jest Naj­ważniej­sza na Świecie 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 9 sierpnia 2013, 17:52

Autoportret 2

Eta­towy wierszokleta?
młody gówniarz, nie poeta
tak nap­rawdę tępy gno­jek i uczuć analfabeta
Sta­rając się słowa składać
jak żeli­wo moc­no spawać
i na­dając brzmienie mądre
tak nap­rawdę jest niegodne
Ob­rażając wiel­kich twórców
Pisząc co dzień chłamu multum
łamie ręce nad ideą
co ma być po­wodem buntu
przeżar­ty jest do gruntu
brzmieniem kon­sum­pcjo­nis­tyczne­go kultu... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 maja 2013, 15:28

Słodka Naiwności

O słod­ka Naiwności
czym byłby świat bez ciebie
Roz­tar­gnionych bez­duszni by
nie bałamucili
O słod­ka Naiwności
Bied­nych by szydercy
nie wyśmiewali
O słod­ka Naiwności
wiel­cy maluczkich
by nie zadeptywali 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 15 kwietnia 2013, 18:03

Jakoś to będzie

Siedzę sam wpat­rzo­ny w zdjęcie
łamiącym głosem mówię sobie
że ja­koś to będzie
że dam ra­de, wezmę się w garść
ale to tyl­ko bezsens
jak deszcz co nie chce spaść
na ziemie po suszy
wys­chniętą tęsknotą
jak step mo­jej duszy... 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 13 kwietnia 2013, 12:51

Cichutko

Cichutko
Od­chodzisz w samotności
Cichutko
A je­dynym to­warzys­twem pies sąsiadów
co szcze­ka nic nie wiedząc
Cichutko
Przy­kuta do łóżka żela­zem starości
Za­pom­niana przez bliskich
Bo wszys­cy pomarli
Odchodzisz
Cichutko
Przyob­leczo­na w os­tatnią suknię
Szy­kując się do dro­gi ostatniej
I licząc od­dechy jes­teś gotowa
Cichutko
Już daw­no kupiłaś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 20 grudnia 2012, 15:40

Czy to normalne

Czy to nor­malne, że ko­lejną noc spać nie mogę
Czy to nor­malne, że mi głowa spać nie daje
Czy to nor­malne, że myśli tysiące
kłębią się i rozbijają
Czy to nor­malne że w tym chaosie
ser­ce nie po­zos­ta­je bez winy
Czy to nor­malne uczu­cie do dziewczyny 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 18 grudnia 2012, 22:38

Lubie deszcz

Pa­da deszcz
lu­bię deszcz
krop­la kroplę niesie
prze­nikając jed­na w drugą
tworzy szał uniesień... 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 1 listopada 2012, 22:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Granda

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni